Der Fliegenpilz (201)

„Liebespaar“ des „Wandmalers“ Klaus Paier am Hintereingang des Café Kittels in Aachen, Pontstraße. (Foto: Regina Weinkauf, Aachen 2010 / Wikipedia)